Logo Logo  

Меню

Главная | Часто задаваемые вопросы | О компании | Третейский суд | Комментарии к Гражданскому Кодексу | Ювенальная юстиция | Правовая консультация ННО | Гражданское общество | Контакты | Отзывы | Законодательство по защите прав инвалидов |

Наши партнеры:

| | |

Правовая консультация ННО


Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы консультируем только Негосударственные Некоммерческие Организации исключительно по вопросам, касающимся их деятельности.


Все Ваши предложения или пожелания по работе Правовой консультации для ННО, пожалуйста, отправляйте по адресу admin@lprc.uz

На Ваши вопросы отвечают наши специалисты (чтобы посмотреть ответ на вопрос щелкните по вопросу левой кнопкой мыши).

Отправить свой вопрос

1388. 12/05/2012 Хунармандчилик фаолияти билан шугулланувчи якка тадбиркорлар шогирдлар тутиши мумкинми?

1387. 11/05/2012 Узбекистон Чернобилчилар ассоциациясида мулкида булган ташкилотлар мол-мулк солигидан озод килинганми?

1386. 10/05/2012 Мен уриндошлик асосида ишга кабул килинган эдим.Урнимга доимий ишлаш учун бошка ходим кабул килинди. Бундай холатда менга нафака туланадими?

1385. 10/05/2012 Ба муносабати обдо кардани марказ Кардиология майдони зиминаш васе кардани шуд. Аптекаи шахси мо дар маркази територи кардиалогия монд. Аз мо кучонидани аптека талаб карда шуда истодааст. Ин талаби кардани Хокимият конунимин?

1384. 10/05/2012 Ман ба миклори (0,35гектар) дехеон хужалик ташкил кардан. Участкаи жудокарда шуда бо каддом муддат дода мешавад? Заимини участкаи мерос кунонида мешавадми?

1383. 07/05/2012 Ташкилотимиз Солик тулов муддати бузилганлиги учун пеняга тортилди

1382. 07/05/2012 Падару арусам соли 1979 ва модарусам бошад 1987- вафот кардаст шавхарам ва 3- хохарам меросхур мебошанд. Як хеши дур шудамонро соли 1987 зиндаги кардан дар хона жойи додем. Дар вактохои хозир аз хона наборамада истодааст. Мерос бошад аз руй конун расми гардонида нашудааст. Барои меросро расми гардонидан хамро аз хона баровадан шумо тартиб ва роххо нишон дихад.

1381. 07/05/2012 Хонаву жой худро ба сифат мулкдор бахофанди натурал ба сифати дукон ижора додани хастам. Тартиби ба ижора додани ин чуно жойро фахмонда дихед?

1380. 05/05/2012 Ходим Билан огохлантириш муддати тугаганидан кейин мехнат шартномасини бекор килишга йул куйиладими?

1379. 03/05/2012 Бюджетдан маблаг олаётган ташкилотлар тадбиркорлик фаолияти билан шугулланишда солик тулайдими?.Имтиёз борми.

1378. 02/05/2012 Кадрлар буйича инспекторнинг маълумоти кандай булиши керак?

1377. 02/05/2012 Агар ходим дар соли коринав 1-руз коркарда бошад хам карзи ташкилот хак тула намуданош лозим астмин?

1376. 02/05/2012 Дар суди хокамхо хал кардани карорхо бок адом татиб гузаронида мешавад?

1375. 02/05/2012 Ба аъзохои ташкилоти нодавлатй-нотич,оратй чй хел талабхои ч,авонон ва навч,авонон мавч,уд аст?

1374. 30/04/2012 Нодавлат нотижорат ташкилотида ишлайман. Асосий ишдан ташкари давлат ташкилотида ишлаб даромад оламан. Йиллик даромадларим йигиндиси буйича солик органига декларация топширишим шартми?

1373. 28/04/2012 Солик ва бошка мажбурий туловларни тулаб булганидан кейин хусусий корхона мулкдори ихтиёрида коладиган фойда суммасидан солик туланадими?

1372. 26/04/2012 Я работаю в ННО, имею ли право работать по совместительству в других коммерческих и государственных организациях. Требуются ли работнику разрешения с основного места работы.

1371. 26/04/2012 Стандартлаштириш Конунини бузганлик учун мансабдор шахсларни маъмурий жазога тортиш хукуки берилган. Маъмурий жазо давлат инспекциялари томонидан кулланиладими ёки суд томонидан ми?

1370. 25/04/2012 Ба аъзохои ташкилоти нодавлатй-нотич,оратй чй хел талабхои ч,авонон ва навч,авонон мавч,уд аст?

1369. 25/04/2012 Агар ба рўйхати давлат гирифтани ташкилоти нодавлатй-нотич,оратй рад шуда бошад чй гуна хуч,ч,ат дода мешавад?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104)