Logo Logo  

Меню

Главная | Часто задаваемые вопросы | О компании | Третейский суд | Комментарии к Гражданскому Кодексу | Ювенальная юстиция | Правовая консультация ННО | Гражданское общество | Контакты | Отзывы | Законодательство по защите прав инвалидов |

Наши партнеры:

| | |

Правовая консультация ННО


Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы консультируем только Негосударственные Некоммерческие Организации исключительно по вопросам, касающимся их деятельности.


Все Ваши предложения или пожелания по работе Правовой консультации для ННО, пожалуйста, отправляйте по адресу admin@lprc.uz

На Ваши вопросы отвечают наши специалисты (чтобы посмотреть ответ на вопрос щелкните по вопросу левой кнопкой мыши).

Отправить свой вопрос

1368. 24/04/2012 Лицей-интернат тарбиячиларига йиллик мехнат таътили неча иш куни хисобидан берилади?

1367. 23/04/2012 Бир ходимимизга нисбатан ишга тиклаш хакида суд хал килув карори чикарган. Суд ижрочилари суд карори чиккан кундан ходимни ишга тиклаш хакида буйрук чикаришни талаб килмокдалар. Шу тугри-ми?

1366. 23/04/2012 Шахрвандони Узбекистон асосхои нигох дошта шудани хукуки ба давлатхои хорижа баромадани шахрвандони фахмонда дихед?

1365. 22/04/2012 Ба аъзоҳои ташкилоти нодавлатй-нотич,оратй чй хел талабҳои ч,авонон ва навч,авонон мавч,уд аст?

1364. 20/04/2012 Уй-жойни ижарга бериш шартномасиканча муддатга тузилиши мумкин?

1363. 20/04/2012 Пул хул хои ба донорхо мукофат мекадамудамба солик дароварда мешавад ё на?

1362. 20/04/2012 Ман лицензияи адвакти гирифта ба фаолияти адвакати ху шугл меварзам. Ба палатаи мустакил аъзо нашуда фаолияти адвакатуро ижро карданам мумкин астми?

1361. 18/04/2012 Мен бир танишимга 500000 сум карз бердим. Икки йилдан буён кайтармади. Карзни 6 ой муддатга берганман. Уртамизда ёзма шртнома тузилмади. Карзни фоизлари билан суд оркали кайтариб олиб биламанми?

1360. 18/04/2012 Аризахои раъвони, ки шарвандо ба органхои давлат супоридаанд муддати тулонии жавоб доданро фахмонед.

1359. 17/04/2012 «Бухгалтерия хисоби тугрисида»ги Конун нодавлат нотижорат ташкилотлар учун хам кулланиладими?

1358. 14/04/2012 Кариндошим содир килган жиноят учун озодликдан махрум килиш жазосига хукм килинди. Озодликдан махрум килиш жазосини уташ даврида пенсия олиш хукукига эгами?

1357. 12/04/2012 Хужалик суди хал килув карори ижроси буйича Суд ижрочиси келиб ижрони таъминлаш максадида енгил автотранспортларни хатлади. Корхонамиздаги тайёр махсулотлар ижрони таъминлашга етарли булсада ижрочи ижрони автотранспортга каратди. Суд ижрочисининг харакати тугрими?

1356. 12/04/2012 Хонаву- жой ширкатхо ба ташкилотхои нодавлат ва нотижорат дахил мешавад ё на?

1355. 12/04/2012 Дар натижаи вайрон шудани хукуки мехнати шахрвандон якхо бо баъзи фактхо хур мурожат карда истоданд. Хусусан барои аз кор холи шудани ходимон ва дар вакти кор бисёр коркардан анхо ва дар холати, онха бо хохиши худ бо кор холи шуданро мехохад дар ин хол анхора бок адом тартиб мебяд холи кард, инро фахмонед?

1354. 12/04/2012 Агар ходим дар соли коринав 1-руз коркарда бошад хам карзи ташкилот хак тула намуданош лозим астмин?

1353. 11/04/2012 Фукароларнинг давлат органларига берган аризаларини куриб чикиб, жавоб кайтариш муддатини тушунтиринг.

1352. 09/04/2012 Ислом маданиятини диний эътикод килиш, ибодат расм-русмлар утказишни фукароларга тушунтириш олиб боришни максад килган ташкилот тузмокчимиз. Бундай ташкилот диний ташкилот хисобланадими?

1351. 06/04/2012 14 ёшга тулмаган шахслар, шартнома муносабатларининг субъекти булиб яъни битим бузиши мумкинми?

1350. 05/04/2012 Мухр ва штампларни тайёрлаш учун рухсатнома олиш тартибини тушунтиринг.

1349. 04/04/2012 Мен ишдан бушаганимга 5 йил булди. Пенсия ёшига тулдим, пенсия тайинланишини сураб каерга мурожаат килишим мумкин.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104)